SOCOL II

Logo SOCOL II


VOORZITTER

Mijnheer Gil. L. BOURDOUX °30 mai 1953


Voorzitter
Hij groeide op in de gouden Driehoek Aken, Luik en Maastricht. Hij heeft gestudeerd aan de Koninklijke Cadettenschool (waar hij ondermeer de Luitenant generaal Beernaert prijs behaalde), aan de Koninklijke Militaire School (111 TAW, waar hij geëerd werd met de Degen des Konings), aan de Staatsuniversiteit te Liège (Rechten, Criminologie, Economie en Beheer). Hij heeft verscheidene banen en functies vervuld bij de toenmalige Rijkswacht, zoals deze van Commandant van de School Officieren, van Adviseur en Raadsheer in departementen en Kabinetten, (verbindings- of raads functies bij de overheid essentieel in het juridische domein, het beheer en de organisatie, …) Van 1999 tot 2010, maakte hij deel uit van het Vast Comité ter Controle van de politie-diensten (Comité P). Vanaf de oprichting was hij ook zeer actief in het Studiecentrum voor de Politiediensten, waarvan hij Erevoorzitter werd na 10 jaar het Voorzitterschap te hebben waarge-nomen. Hij bekleedt tevens verschillende functies in meerdere vzw’s, Voorzitter van het FSSPol (voorheen Kas van Onderlinge Bijstand), Oud Rijkswachters, (stichter van) Philanthraide Stichting, bestuurder, in verschillende hoedanigheden, of lid van AG, Solidariteit Huisvesting, Icare, FNAPG, Auschwitz stichting, enz. Hij is vader van een dochter, Françoise en is driemaal grootvader Ulysse, Julie en Phillippine. Groot officier in de Kroonorde, Commandeur in de Leopoldsorde.


VICE - VOORZITTER

Mijnheer Jacobus HERMANS


Vice - Voorzitter
afkomstig uit Antwerpen, heeft zijn diploma behaald aan de Friedrich Wilhelm Universität te Bonn. Hij is ondernemer en bestuurder van ondernemingen. Sedert 1993 is hij bestuurder in onze Koninklijke Vereniging, onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit de Koning, de Vereniging van de Kroonorde en van de Orde van Leopold II en is hij Vicevoorzitter sedert bijna vijftien jaar. Overigens is hij officier van de Orde van Leopold II Ridder in de Kroonorde. Tevens is hij Groot Officier van Sint Sepulchre van de Orde van Sint Agatha en tenslotte Ridder van de Constantijnse Orde van Sint Joris


AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Mijnheer Eric NACHTERGAELE °5.12.1953


GEDELEGEERD BESTUURDER
Gediplomeerd in politieke wetenschappen (ULB) en in Public Management (Solvay BS). Ereadviseur generaal bij FOD Economie. Oud adviseur bij de Delegatie van de Europese Unie in Vietnam (Hanoi). Wetenschappelijk medewerker aan de ULB. Secretaris generaal van het CERAP (Centre d'études et de recherches en administration publique) ULB. Voorzitter van de Vereniging van de leden van de Orde van de Academische Palmen in België (AMOPA-B). Groot officier van de Orde van Leopold II, Officier van de Kroonorde, Officier van de Orde van de Academische Palmen, Médaille de l'Amité de la RS du Vietnam


SECRETARIS-GENERAAL

Mijnheer Guy VERDOODT


SECRETARIS-GENERAAL
De eerste politiecommissaris VERDOODT, Guy is toegetreden tot de gemeentepolitie sedert begin 1978. Bij het Personeelsbeheer van de zone West-Brussel, hecht hij veel belang aan het menselijk potentieel om de noodzakelijk kwalitatieve prestaties en een democratische politiedienst voor de bevolking te kunnen leveren. Hij zet zich in voor verscheidene aspecten van het personeelsbeheer: de motivatie, het welzijn en de gezondheid op het werk, de selectie, de rekrutering en het loopbaanbeheer. Hij zit ook in op het overleg, de dialoog en op de samenwerking met de diverse geledingen van de samenleving en de politie. Hij wenst dat de politiemensen gewaardeerd worden in de maatschappij en de erkenning krijgen van de medemens. In 2003, wordt hij door de Permanente Commissie van de Lokale Politie afgevaardigd bij FOD Binnenlandse Zaken om deel te nemen aan de ontwikkeling van de wetgeving en van het reglement betreffende het toekennen van onderscheidingen in de Nationale Orden en van de Burgerlijke Eretekens aan de leden van de diensten van de geïntegreerde politie. In die functie vertegenwoordigt hij de lokale politie bij de Kanselarij van de geïntegreerde politie. Sinds 2013 onderneemt hij de nodige stappen om de huidige afdeling “Diensten van de Politie en van de Publieke Veiligheid” op te richten in het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Tweemaal heeft hij het organiserende comité voorgezeten, dat de promoties 2008 – 2010 en 2015 – 2017 tot een goed einde heeft geleid. In zijn sociaal leven worden zijn vele kwaliteiten erkend in de verschillende vaderlandslievende verenigingen waarin hij zetelt als nationaal of regionaal Voorzitter. Tevens is hij verantwoordelijk voor het Voorzitterschap van de Harmonie van de Korpsen van de Lokale Politie van de Regio Brussel. Voor zijn verdiensten, heeft het Z.M. de Koning behaagd om hem te eren met de titel “Eredeken van de Arbeid” Offcier in de Kroonorde.


PENNINGMEESTER

Mijnheer Henri GERARD


SCHATBEWAARDER
Henri GERARD is geboren op 08 juli 1949 in een dorp in de omgeving van Arlon. In 1967 treedt hij toe tot de Koninklijke Militaire School (107 Alle Wapens). Hij verlaat de Konin-klijke Militaire School in 1972 om het Regiment van de Gidsen in Siegen te vervoegen (BRD). Hij bekleedt er de functie van peletonscommandant, tweede commandant en tankeskadronscommandant. Hij volgt eveneens de school voor gepansterde troepen in Leopoldsburg en wordt er opleider. Na de vorming tot hoger offcier vervoegt hij de Generale Staf van de Landmacht in 1983, waar hij verantwoordelijke wordt van het bureau Didactisch Materiaal in de breedste zin van het woord (veralgemening van het gebruik van de simulatoren, modernisering van de schietvelden en productie van didactische films ter ondersteuning van de opleiding). Van 1990 tot 2000 is hij verantwoordelijk voor het departement producties van de Informatiedienst van Defensie (Revue VOX, uitzendingen Tele –Vox en de ontwikkeling van de internet site). In 1992 vervoegt hij de Rotary Club van Waver en wordt bestuurder van de vzw “Les amis de la Musique Royale des Guides “(AMRG). In 1988 wordt hij verkozen tot Voorzitter van de Europese Vereniging van de Militaire Pers. Op rust gesteld vanaf 2000, stelt LtKol o.r. Henri GERARD zich ten dienste van het verenigingsleven: hij is directeur van de Vereniging van de Leopoldsorde (SOL) van 2001 tot 2014 en wordt tot bestuurder verkozen in 2015. Tegelijk, in 2003 herneemt hij de functie van penningmeester van AMRG en vanaf 2008 wordt hij afgevaardigd Bestuurder. In 2004, wordt hij eveneens verkozen tot bestuurder van de Koninklijke Vereniging van de Nationale Orden opgericht door Zijne Majesteit Koning Leopold II. Als Offcier in de Leopoldsorde als militair en als Offcier in de Kroonorde, werd Henri Gerard gepromoveerd tot Commandeur in de Leopoldsorde als burger door Zijne Majesteit de Ko&ning voor bewezen diensten aan het SOL.

Bestuurders
   Mijnheer François RAYZS
   Mijnheer Alain van BELLINGEN
   Mijnheer Marc VANHULLE
   Mijnheer Jean-Michel DUCHENNE
   Mijnheer Léon WEGNEZ

FINANCIEEL CONTROLEURS
   Mijnheer Robert MOUTHY
   Mijnheer François DOSSERAY